Haiku Time II

tada oreba
oru tote yuki no
furi ni keri

Aquí estoy, / simplemente. / La nieve cae.

Kobayashi Issa (1763-1827), escritor japonés.

Tags: , ,

Haiku Time

meigetsu ya
ike o megurite
yo mo sugara

Luna de agosto. / Vagué junto al estanque / la noche entera.

Matsuo Basho (1644-1694), seudónimo de Matsuo Munefusa, poeta japonés.

Tags: , , , , ,